• ორგანიზაციის ცხელი ხაზი 240 40 04
  • სწრაფი რეაგირების სამსახური 114

განაცხადის ფორმები

აბონენტად რეგისტრაცია, მონაცემების განახლება
1.აბონენტად რეგისტრაციის შესახებ განაცხადი ®
2.ძველი აბონენტის რეგისტრაციის აღდგენის შესახებ განაცხადი ®

გამანაწილებელ ქსელზე მიერთება
3.გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების მოთხოვნის შესახებ განაცხადი ®
4.წერტილის დამატება (ფიზიკური პირი) ®
5.ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ
 (ერთი ახალი მომხმარებლის მიერთების შემთხვევაში)
®
6.ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ 
  (ერთდროულად ორი ან ორზე მეტი ახალი მომხმარებლის მიერთების შემთხვევაში)
®
7.საცალო მომხმარებლის მიერ ბუნებრივი გაზის მოხმარების მოცულობის გაზრდის შესახებ ®
8.ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ 
  (ერთი ახალი მომხმარებლის მიერთება, გამოყოფილი ქონების შემთხვევაში)
®
9.დროებითი მიერთება ®
10.შიდა ქსელი მონტაჟი ®
11.შიდა ქსელის მოწესრიგება ®

დავალიანების გადახდა
12.დავალიანების გადანაწილების მოთხოვნის შესახებ განაცხადი ®

ინფორმაციის მოთხოვნა
13.აბონენტის/მომხმარებლის მიერ პირადი ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ განაცხადი ®

ტექნიკური სამუშაოები 
14.გასატანი_ტექნიკური პირობის_მომზადება ®
15.გაზმომარაგების შეწყვეტა/აღდგენის შესახებ განაცხადი ®
16.დეტექტორის დამონტაჟება ®
17.მრიცხველის შემოწმების შესახებ განაცხადი ®
18.მრიცხველის მილის ცენტრალური გაზსადენის და დგარის გადაადგილების შესახებ ®
19.პროექტის კორექტირება ხარჯთაღრიცხვის შესახებ ®
20.აღრიცხვის კვანძის მოწესრიგების შესახებ განაცხადი ®

ფინანსური კორექტირება
21.ბარათზე არსებული თანხის გათვალისწინება სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულებაში ®
22.დარიცხული გაზის მოცულობის/თანხის კორექტირების მოთხოვნის შესახებ განაცხადი ®
23.თანხის დაბრუნება/გადატანა სააბონენტო ბარათზე განაცხადი ®
24.თანხის ჩამოწერის შესახებ დეპოზიტი და ა.შ. ®
25.სამონტაჟო სამუშაოებზე გადახდილი თანხის გადატანა აბონენტის ბარათზე ®
25.შეუსრულებელი სამონტაჟო სამუშაოების საფასურის უკან დაბრუნება ®

ხელშეკრულებები
26.საპროექტო სამუშაოები ®
27.სამონტაჟო სამუშაოები ®
28.ქსელის რეკონსტრუქცია ®