სხვა ამბები

informacia-personalur-monacemTa-oficris-Taobaze

ინფორმაცია პერსონალურ მონაცემთა ოფიცრის თაობაზე

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად შპს „თბილისი ენერჯიში“ 2024 წლის 1 მაისიდან შეიქმნა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური. ხსენებულ სამსახურს ხელმძღვანელობს და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის უფლება/მოვალეობებს შეასრულებენ

 

პერსონარულ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსი - ოფიცერი
ანა პეტრიაშვილი
ტელ. 557 15 15 19
ელ.ფოსტა: Ana.Petriashvili@te.ge

 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის ოფიცერი
შორენა შინჯიკაშვილი
პ/ნ 12001044428;
ტელ. 514009394;
ელ.ფოსტა: shorena.shinjikashvili@te.ge