სხვა ამბები

gazis-romeli-danadgarebis-moxmarebaa-akrZaluli---T

გაზის რომელი დანადგარების მოხმარებაა აკრძალული - თბილისში შემოწმება მიმდინარეობს