მთავარი / სიახლეები

ტენდერები

შპს “ყაზტრანსგაზ-თბილისი” აცხადებს ტენდერს ფოლადის მილების შესყიდვაზე

 

შესასყიდი ფოლადის მილების ჩამონათვალი, რაოდენობა, სპეციფიკაცია, მიწოდების ადგილი, მიწოდების  პირობები და ვადები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში.

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად პოტენციური მიმწოდებელი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

ა) გააჩნდეს გარკვეული გამოცდილება, რეპუტაცია შესასყიდი საქონლის შესაბამის ბაზარზე, აგრეთვე ფლობდეს ფინანსურ, მატერიალურ და შრომის რესურსებს შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად;

ბ) იყოს გადახდისუნარიანი, არ იმყოფებოდეს ლიკვიდაციის რეჟიმში, მის ქონებაზე არ იყოს დადებული ყადაღა, მისი სამეურნეო–ფინანსური საქმიანობა არ იყოს შეჩერებული საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

გ) არ უნდა გააჩნდეს ბიუჯეტის და/ან საკრედიტო დაწესებულების ვადამოსული დავალიანება;

დ) არ უნდა იყოს შეტანილი შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოს მიერ წარმოებულ შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში (შავი სია), რომელსაც არ აქვს გასული შესყიდვებში მონაწილეობის შეზღუდვის კანონმდებლობით განსაზღვრული ვადა;

ე) გააჩნდეს შესყიდვის ხელშეკრულების გასაფორმებლად საჭირო უფლებაუნარიანობა;

ვ) აკმაყოფილებდეს საქართველოს კანონმდებლობითა და საზოგადოების მიერ განსაზღვრულ სხვა მოთხოვნებს.

სატენდერო დოკუმენტაციის მიღება შესაძლებელია, მისამართზე: ქ. თბილისი, მიცკევიჩის ქ. №18ა, შესყიდვების განყოფილება, სამუშაო დღეებში 09:00 საათიდან 18:00 საათამდე.

დალუქულ კონვერტში მოთავსებული სატენდერო განაცხადი პოტენციურმა მიმწოდებლებმა უნდა წარადგინონ (გააგზავნონ) შპს “ყაზტრანსგაზ-თბილისში” შემდეგ მისამართზე: საქართველო, ქ. თბილისი, მიცკევიჩის ქ. №18ა, კანცელარია.

სატენდერო განაცხადების წარდგენის საბოლოო ვადაა - 2019 წლის 09 აგვისტო, 18:00 საათი.

სატენდერო განაცხადების კონვერტები გაიხსნება 2019 წლის 12 აგვისტოს შემდეგ მისამართზე: საქართველო, ქ. თბილისი, ა. მიცკევიჩის ქ. №18ა.

დამატებითი ინფორმაციისა და ცნობების მიღება შესაძლებელია ტელ: 591021902 და ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: jaba.tsitsishvili@ktg-tbilisi.ge

სატენდერო დოკუმენტაცია

შპს ყაზტრანსგაზ-თბილისის (შემდგომში - შემსყიდველი)

მიერ ფოლადის მილების შესყიდვასთან დაკავშირებით

გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად

 

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შემუშავებულია შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისის” სპეციალური მმართველის 2017 წლის 3 მაისს №73-დ ბრძანებით დამტკიცებული “შპს “ყაზტრანსგაზ-თბილისში” შესყიდვების დაგეგმვისა და განხორციელების წესის შესახებ დებულების” საფუძველზე.

სატენდერო დოკუმენტაცია გადაეცემა პოტენციურ მიმწოდებელს შესაბამისი სატენდერო განაცხადის მოსამზადებლად.

 

 1. ზოგადი დებულებები

1.1. სატენდერო დოკუმენტაცია განკუთვნილია პოტენციური მიმწოდებლისათვის და მიზნად ისახავს მისთვის სატენდერო პირობების შესახებ სრული ინფორმაციის მიწოდებას.

1.2. ტენდერი ტარდება ფოლადის მილების (შემდგომში - “საქონელი”) მიმწოდებლის გამოსავლენად.

1.3. პოტენციურ მიმწოდებელს სატენდერო დოკუმენტაცია გადაეცემა მოთხოვნისთანავე.

 

 1. საქონელი

2.1. საქონლის დასახელება და რაოდენობა:

 

#

saqonlis dasaxeleba da teqnikuri maxasiaTeblebi

გრძ. მეტრი

ერთ. ფასი

ჯამური ღირ.

1

მილი ფოლადის დიამეტრი D 21,3 მმ, კედლის სისქე არაუმცირეს 2 მმ, სიმტკიცის კლასი მუშა წნევის შესაბამისად, მუშა წნევა PN 6 ატმოსფერო, ГОСТ 3262,  ГОСТ 10705-80,  ГОСТ 10704-91-ის ან ანალოგიური სტანდარტის API 5L PSL 1-ის შესაბამისად.

10800

 

 

2

მილი ფოლადის დიამეტრი D 27 მმ, კედლის სისქე არაუმცირეს 2 მმ, სიმტკიცის კლასი მუშა წნევის შესაბამისად, მუშა წნევა PN 6 ატმოსფერო, ГОСТ 3262,  ГОСТ 10705-80,  ГОСТ 10704-91-ის ან ანალოგიური სტანდარტის API 5L PSL 1-ის შესაბამისად.

21996

3

მილი ფოლადის დიამეტრი D 32 მმ, კედლის სისქე არაუმცირეს 3 მმ, სიმტკიცის კლასი მუშა წნევის შესაბამისად, მუშა წნევა PN 6 ატმოსფერო, ГОСТ 3262,  ГОСТ 10705-80,  ГОСТ 10704-91-ის ან ანალოგიური სტანდარტის API 5L PSL 1-ის შესაბამისად.

4992

4

მილი ფოლადის დიამეტრი D 42 მმ, კედლის სისქე არაუმცირეს 3 მმ, სიმტკიცის კლასი მუშა წნევის შესაბამისად, მუშა წნევა PN 6 ატმოსფერო, ГОСТ 3262,  ГОСТ 10705-80,  ГОСТ 10704-91-ის ან ანალოგიური სტანდარტის API 5L PSL 1-ის შესაბამისად.

3996

 

 

5

მილი ფოლადის დიამეტრი D 48 მმ, კედლის სისქე არაუმცირეს 3 მმ, სიმტკიცის კლასი მუშა წნევის შესაბამისად, მუშა წნევა PN 6 ატმოსფერო, ГОСТ 3262,  ГОСТ 10705-80,  ГОСТ 10704-91-ის ან ანალოგიური სტანდარტის API 5L PSL 1-ის შესაბამისად.

2496

 

 

6

მილი ფოლადის დიამეტრი D 57 მმ, კედლის სისქე არაუმცირეს 3 მმ, სიმტკიცის კლასი მუშა წნევის შესაბამისად, მუშა წნევა PN 6 ატმოსფერო, ГОСТ 3262,  ГОСТ 10705-80,  ГОСТ 10704-91-ის ან ანალოგიური სტანდარტის API 5L PSL 1-ის შესაბამისად.

9996

 

 

7

მილი ფოლადის დიამეტრი D 76 მმ, კედლის სისქე არაუმცირეს 3 მმ, სიმტკიცის კლასი მუშა წნევის შესაბამისად, მუშა წნევა PN 6 ატმოსფერო, ГОСТ 3262,  ГОСТ 10705-80,  ГОСТ 10704-91-ის ან ანალოგიური სტანდარტის API 5L PSL 1-ის შესაბამისად.

3996

 

 

8

მილი ფოლადის დიამეტრი D 89 მმ, კედლის სისქე არაუმცირეს 3,5 მმ, სიმტკიცის კლასი მუშა წნევის შესაბამისად, მუშა წნევა PN 6 ატმოსფერო, ГОСТ 3262,  ГОСТ 10705-80,  ГОСТ 10704-91-ის ან ანალოგიური სტანდარტის API 5L PSL 1-ის შესაბამისად.

4992

 

 

9

მილი ფოლადის დიამეტრი D 102 მმ, კედლის სისქე არაუმცირეს 3,5 მმ, სიმტკიცის კლასი მუშა წნევის შესაბამისად, მუშა წნევა PN 6 ატმოსფერო, ГОСТ 3262,  ГОСТ 10705-80,  ГОСТ 10704-91-ის ან ანალოგიური სტანდარტის API 5L PSL 1-ის შესაბამისად.

792

 

 

10

მილი ფოლადის დიამეტრი D 159 მმ, კედლის სისქე არაუმცირეს 4 მმ, სიმტკიცის კლასი მუშა წნევის შესაბამისად, მუშა წნევა PN 6 ატმოსფერო, ГОСТ 3262,  ГОСТ 10705-80,  ГОСТ 10704-91-ის ან ანალოგიური სტანდარტის API 5L PSL 1-ის შესაბამისად.

492

 

 

jami:

 

2.2. საქონლის მიწოდების ვადა: შესყიდვის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

2.3. საქონლის მიწოდება ხორციელდება შემსყიდველის საწყობში (მის. ქ.თბილისი ნუცუბიძის #223).

2.4 ანგარიშსწორება ხორციელდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად მოწოდებული საქონლის შესაბამისად. შესაძლებელია საავანსო ანგარიშსწორება მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების 30%-ის ოდენობით, შესაბამის თანხაზე საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში.

2.5 საავანსო საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა ფარავდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას და აღემატებოდეს მას არანაკლებ 10 სამუშაო დღით.

2.6 საავანსო ანგარიშსწორების შემთხვევაში, გადახდილი საავანსო თანხა გამოიქვითება ეტაპობრივი ანგარიშსწორების თანხიდან შესაბამისი პროცენტული ოდენობით.

2.7. სავალდებულოა მწარმოებლის მიერ გაცემული საქონლის ხარისხის და შესაბამისობის სერტიფიკატების წარმოდგენა.

 

 1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

3.1. ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად პოტენციური მიმწოდებელი (პრეტენდენტი) უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

ა) გააჩნდეს გარკვეული გამოცდილება, რეპუტაცია შესასყიდი საქონლის, სამუშაოების და მომსახურების შესაბამის ბაზარზე, აგრეთვე ფლობდეს ფინანსურ, მატერიალურ და შრომის რესურსებს შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად;

ბ) იყოს გადახდისუნარიანი, არ იმყოფებოდეს ლიკვიდაციის რეჟიმში, მის ქონებაზე არ უნდა იყოს დადებული ყადაღა, მისი სამეურნეო–ფინანსური საქმიანობა არ უნდა იყოს შეჩერებული საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

გ) არ უნდა გააჩნდეს ბიუჯეტის და/ან საკრედიტო დაწესებულების ვადამოსული დავალიანება;

დ) არ უნდა იყოს შეტანილი შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოს მიერ წარმოებულ შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში (შავი სია);

ე) უნდა გააჩნდეს შესყიდვის ხელშეკრულების გასაფორმებლად საჭირო უფლებაუნარიანობა;

ვ) აკმაყოფილებდეს საქართველოს კანონმდებლობითა და საზოგადოების მიერ განსაზღვრულ სხვა მოთხოვნებს.

3.2. პოტენციურმა მიმწოდებელმა (პრეტენდენტმა) საზოგადოებას უნდა წარუდგინოს, მოწმობების, ლიცენზიების, ცნობებისა და სხვა დოკუმენტების ასლები, რომლებიც ადასტურებენ მის შესაბამისობას საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან.

3.3. შემსყიდველი არ განიხილავს სატენდერო განაცხადს, თუ პოტენციური მიმწოდებელი არ წარმოადგენს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან შესაბამისობის დამადასტურებელ დოკუმენტაციას ან თუ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია არასრული, არაზუსტი ან/და მცდარი აღმოჩნდება.

3.4. სატენდერო განაცხადებაში მითითებული მონაცემების საკვალიფიკაციო და სხვა მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით შემსყიდველი უფლებამოსილია, ტენდერის მიმდინარეობისას განახორციელოს მონაწილეების წინასწარი საკვალიფიკაციო შერჩევა. შეუსაბამობის გამოვლენის შემთხვევაში, პოტენციური მიმწოდებელი შეფასებაზე არ დაიშვება.

3.5. პოტენციური მიმწოდებლის მიერ ტენდერზე წარმოდგენილი ცნობები გაცემული უნდა იყოს ტენდერის გამოცხადების შემდგომ პერიოდში.

3.6. ტენდერის მიმდინარეობისას შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს მონაწილეების წინასწარი საკვალიფიკაციო შერჩევა პოტენციური მიმწოდებლების (პრეტენდენტების) სატენდერო განაცხადებში მითითებული მონაცემების შემსყიდველის საკვალიფიკაციო და სხვა მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით. შეუსაბამობის გამოვლენის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ დაუშვას შეფასებაზე პოტენციური მიმწოდებელი (პრეტენდენტი).

 

 1. სატენდერო განაცხადების წარდგენა. სატენდერო განაცხადების მოქმედების ვადა

4.1. ტენდერში მონაწილეობის მსურველმა პოტენციურმა მიმწოდებელმა, შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს დალუქულ კონვერტში მოთავსებული სატენდერო განაცხადი, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს.

4.2. კონვერტზე სავალდებულოა პოტენციური მიმწოდებლის სახელწოდებისა და მისამართის მითითება, აგრეთვე მასზე აღნიშნული უნდა იყოს: “შპს “ყაზტრანსგაზ-თბილისისათვის” ფოლადის მილების შესყიდვის ტენდერი”.

4.3. შემსყიდველისათვის წარდგენილი დოკუმენტები დამოწმებული უნდა იყოს პოტენციური მიმწოდებლის ბეჭდით  (თუ იგი სარგებლობს ბეჭდით).

4.4. სატენდერო განაცხადში ფასები მიეთითება ლარში.

4.5. სატენდერო განაცხადი და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია დგება ქართულ ენაზე.

4.6. სატენდერო განაცხადი შემსყიდველს წარედგინება 2019 წლის 09 აგვისტოდ 18:00 საათამდე (შემდგომში - “საბოლოო ვადა”), შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, მიცკევიჩის ქ. №18, შპს “ყაზტრანსგაზ-თბილისის” კანცელარია. კანცელარიაში პოტენციური მიმწოდებლის სატენდერო განაცხადის მიღებისას აუცილებელია განაცხადის უშუალო მომწოდებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლის დართვა მისაღებ დოკუმენტაციასთან ერთად, რომელზეც დაფიქსირდება დოკუმენტაციის წარმოდგენის ზუსტი თარიღი და დრო.

4.7. სატენდერო კომისიის მიერ არ განიხილება პოტენციური მიმწოდებლების  (პრეტენდენტების) მიერ ვადების დარღვევით წარდგენილ სატენდერო  განაცხადი.

4.8. პოტენციური მიმწოდებელი (პრეტენდენტი) კისრულობს ყველა ხარჯს, რომელიც დაკავშირებულია მისი სატენდერო  განაცხადის მომზადებასა და წარდგენასთან. საზოგადოებასა და სატენდერო  კომისიას არ ეკისრებათ ამ ხარჯების ანაზღაურების ვალდებულება, მიუხედავად ტენდერის ჩატარების სპეციფიკისა და შედეგებისა.

4.9. პოტენციური მიმწოდებელი (პრეტენდენტი) ვალდებულია მიუთითოს თავის სატენდერო  განაცხადში მისი მოქმედების ვადა. სატენდერო  განაცხადები რჩება ძალაში იმ პერიოდის განმავლობაში, რომელიც მითითებულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, მაგრამ არანაკლებ 45 (ორმოცდახუთი) დღისა სატენდერო განაცხადების შემცველი კონვერტების გახსნის თარიღის შემდეგ. სატენდერო განაცხადი, რომელზეც მითითებულია უფრო ნაკლები მოქმედების ვადა, ვიდრე ეს მოთხოვნილია სატენდერო  დოკუმენტაციით, განიხილება, როგორც სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებთან შეუსაბამო.

4.10. სატენდერო  განაცხადების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე სატენდერო კომისიას შეუძლია სთხოვოს პოტენციურ მიმწოდებელს (პრეტენდენტს) დამატებით გააგრძელოს აღნიშნული ვადა კონკრეტული დროის პერიოდზე. პოტენციურ მიმწოდებელს (პრეტენდენტს) შეუძლია უარი თქვას აღნიშნული თხოვნის დაკმაყოფილებაზე და ამასთან, იგი არ კარგავს უფლებას დაიბრუნოს თავისი სატენდერო განაცხადის უზრუნველყოფის საშუალება ამ დებულებით განსაზღვრული წესით.

4.11. პოტენციურ მიმწოდებელს უფლება აქვს შეცვალოს ან გაიხმოს თავისი სატენდერო განაცხადი სატენდერო განაცხადების წარდგენისათვის დადგენილი საბოლოო ვადის გასვლამდე.

4.12. შემსყიდველი უფლებამოსილია, პოტენციური მიმწოდებლის წერილობითი თხოვნის საფუძველზე ან თავისი ინიციატივით, განმარტოს/დააზუსტოს სატენდერო დოკუმენტაციაში მითითებული ინფორმაცია, რაც ფორმდება სატენდერო დოკუმენტაციის დამატების სახით და ეგზავნება ყველა პოტენციურ მიმწოდებელს საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტებისა და სატენდერო წინადადებების მიღების ვადის დასრულებამდე არა უგვიანეს 5 კალენდარული დღისა.

 1. სატენდერო განაცხადის უზრუნველყოფა

5.1. სატენდერო განაცხადის უზრუნველყოფის საშუალების ოდენობა განისაზღვრება პოტენციური მიმწოდებლის მიერ შეთავაზებული საქონლის საერთო ღირებულების 3%-ის ოდენობით საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული საბანკო გარანტიის მეშვეობით, რომლის მოქმედების ვადა უნდა ფარავდეს სატენდერო განცხადების მოქმედების ვადას.

5.2. სატენდერო განაცხადის უზრუნველყოფის საშუალებები არ უბრუნდება პოტენციურ მიმწოდებელს (პრეტენდენტს):

ა) თუ მან გაიხმო ან შეცვალა სატენდერო  განაცხადი სატენდერო  განაცხადების წარდგენისათვის დადგენილი საბოლოო ვადის ამოწურვის შემდეგ;

ბ) თუ სატენდერო განაცხადის გახსნის შემდეგ პოტენციურმა მიმწოდებელმა (პრეტენდენტმა) უარი განაცხადა ტენდერში მონაწილეობაზე, თავისი სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადის დასრულებამდე;

გ) თუ ტენდერში გამარჯვებული პოტენციური მიმწოდებელი (პრეტენდენტი) უარს განაცხადებს შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე;

დ) თუ პოტენციური მიმწოდებელი (პრეტენდენტი) დისკვალიფიცირებულია შესყიდვის პროცედურების დროს არაკეთილსინდისიერი ქმედების ჩადენის გამო;

ე) თუ მიმწოდებელი არ შეიტანს შესყიდვების ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საშუალებას იმ ფორმით, მოცულობითა და იმ პირობებით, რაც განსაზღვრულია სატენდერო  დოკუმენტაციით მას შემდეგ, რაც  ხელს  მოაწერს შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას;

ვ) სატენდერო  დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

5.3. სატენდერო განაცხადი  უბრუნდება  პოტენციურ  მიმწოდებელს (პრეტენდენტს):

ა) სატენდერო  განაცხადის მოქმედების ვადის ამოწურვისას;

ბ) შესყიდვების პროცედურების შეწყვეტისას ტენდერში გამარჯვებულის გამოვლენის გარეშე;

გ) სატენდერო  დოკუმენტაციასთან შეუსაბამობის გამო სატენდერო განაცხადის მიღებაზე უარის შემთხვევაში;

დ) ტენდერში გამარჯვებულად სხვა პოტენციური მიმწოდებლის (პრეტენდენტის) გამოვლენისას;

ვ) სატენდერო  დოკუმენტაციით გათვალის წინებულ სხვა შემთხვევებში.

 

 1. სატენდერო განაცხადების შემცველი კონვერტის გახსნა, სატენდერო განაცხადის განხილვა და შეფასება

6.1. კონვერტები, რომლებშიც მოთავსებულია სატენდერო განაცხადები, გაიხსნება 2019 წლის 12 აგვისტოს, ქ. თბილისში, ა. მიცკევიჩის ქ. №18-ში.

6.2. პოტენციური მიმწოდებელი უფლებამოსილია დაესწროს სატენდერო განაცხადების შემცველი კონვერტების გახსნას.

6.3. სატენდერო კომისია არ განიხილავს შეფასებისთვის სატენდერო განაცხადს, თუ:

ა) სატენდერო განაცხადის წარმდგენი პოტენციური მიმწოდებელი (პრეტენდენტი) არ პასუხობს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს;

ბ) მოცემული სატენდერო  განაცხადი არ პასუხობს სატენდერო  დოკუმენტაციის მოთხოვნებს;

გ) სატენდერო  განაცხადი არ არის გაფორმებული და დამოწმებული დადგენილი წესით;

დ) პოტენციურმა მიმწოდებელმა (პრეტენდენტმა) არ შეიტანა სატენდერო განაცხადის უზრუნველყოფის საშუალება იმ ფორმით, მოცულობითა და იმ პირობებით, რომელიც გათვალისწინებულია სატენდერო  დოკუმენტაციით;

6.4. სატენდერო კომისიის მიერ სატენდერო განაცხადების შეფასებისას გამოყენებულ იქნება შემდეგი კრიტერიუმები:

ა) სატენდერო  განაცხადის ღირებულება;

ბ) საქონლის მიწოდების ვადები და პირობები;

გ) საქონლის ხარისხობრივი პარამეტრები და ფუნქციონალური მახასიათებლები;

დ) ანგარიშსწორების ფორმები და  პირობები;

6.5. პოტენციური მიმწოდებლის მცდელობა ზეწოლა მოახდინოს სატენდერო კომისიის საქმიანობაზე, წარმოადგენს მისი დისკვალიფიკაციის საფუძველს.

6.6. სატენდერო  კომისია აჯამებს ტენდერის შედეგებს სატენდერო  განაცხადების შემცველი კონვერტების გახსნის დღიდან არა უგვიანეს 30 დღისა.

6.7. გადაწყვეტილება ტენდერში გამარჯვებულის შესახებ მიიღება განაცხადით შემოთავაზებული შესყიდვის ობიექტის ყველაზე დაბალი ფასისა და ამ მუხლში მითითებული სხვა კრიტერიუმების გათვალისწინებით. ამასთან, ფასის შემცირების მიზნით, დასაშვებია პოტენციურ მიმწოდებლებს შორის ტენდერის ჩატარება აუქციონის სახით.

6.8. სატენდერო კომისია უფლებამოსილია არ განიხილოს მიღებული განაცხადები, უარი განაცხადოს გამარჯვებულის გამოვლენაზე და გამოაცხადოს ტენდერი არშემდგარად, თუ მიმწოდებელთა მიერ შეთავაზებული ფასი და შესყიდვის ობიექტის სხვა მახასიათებლები არ შეესაბამება შემსყიდველის მოთხოვნებს.

 

 1. შესყიდვის ხელშეკრულების დადება

7.1. ტენდერით შერჩეულ (გამარჯვებულ) პოტენციურ მიმწოდებელთან (პრეტენდენტთან) ფორმდება შესყიდვის ხელშეკრულება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

7.2. ტენდერით შერჩეული (გამარჯვებული) პოტენციური მიმწოდებელი (პრეტენდენტი) გამარჯვებულად გამოცხადების შესახებ შეტყობინებისა და შესყიდვის ხელშეკრულების პროექტის გადაცემიდან 2 (ორი) სამუშაო დღის ვადაში ხელს აწერს ხელშეკრულებას ან წერილობით ატყობინებს შემსყიდველს ხელშეკრულების ხელმოწერაზე უარის შესახებ.

7.3. თუ მიმწოდებელი გამოცხადებულია ტენდერის გამარჯვებულად და იგი ხელს არ აწერს შესყიდვის ხელშეკრულებას ამ მუხლის 7.2. პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია დადოს  შესყიდვის ხელშეკრულება ტენდერის სხვა მონაწილესთან, რომლის წინადადება, ამ სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული კრიტერიუმების გათვალისწინებით, წარმოადგენს ყველაზე უფრო  ხელსაყრელს გამარჯვებულის წინადადების შემდეგ, რაც დასტურდება ტენდერის შედეგების ოქმით.

7.4. არ დაიშვება ცვლილებების ან/და ახალი პირობების შეტანა შესყიდვის ხელშეკრულების პროექტში ან ხელმოწერილ შესყიდვის ხელშეკრულებაში (გარდა ფასის შემცირებისა), რამაც შესაძლებელია შეცვალოს იმ წინადადების შინაარსი, რომელიც წარმოადგენს მიმწოდებლის შერჩევის საფუძველს. დასაშვებია ცვლილებების შეტანა შესყიდვის ხელშეკრულების პროექტში ან ხელმოწერილ შესყიდვის ხელშეკრულებაში ფასის შემცირების ნაწილში იმ პირობით, რომ ხარისხი, მოცულობა და სხვა პირობები, რაც  წარმოადგენს მიმწოდებლის შერჩევის საფუძველს, დარჩება უცვლელი.

7.5. შესყიდვის ხელშეკრულების ხელმოწერამდე შემსყიდველი უფლებამოსილია აწარმოოს მოლაპარაკებები ტენდერში გამარჯვებულ პოტენციურ მიმწოდებელთან (პრეტენდენტთან) ხელშეკრულების ფასის შემცირების თაობაზე.

7.6. იმ შემთხვევაში, თუ შესყიდვების ხელშეკრულების განხორციელების პროცესში შესაბამის საქონელზე შემცირდა ფასები, შემსყიდველისა და მიმწოდებლის ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე შესყიდვების ხელშეკრულებაში შესაძლებელია შეტანილი იქნეს შესაბამისი ცვლილება ფასის შემცირების თაობაზე.


მენიუ

  დაგვიკავშირდით

 •   თბილისი, მიცკევიჩის ქ. 18ა
 •   240 40 04
 •   სწრაფი რეაგირების სამსახური: 114
 •   240 40 04, 237 64 93
 • public@te.ge