• ორგანიზაციის ცხელი ხაზი: 240 40 04
  • სწრაფი რეაგირების სამსახური: 114

განაცხადის ფორმები


აბონენტად რეგისტრაცია, მონაცემების განახლება
1.აბონენტად რეგისტრაციის შესახებ განაცხადი ®
2.ძველი აბონენტის რეგისტრაციის აღდგენის შესახებ განაცხადი ®

გამანაწილებელ ქსელზე მიერთება
1.განაცხადი ახლადგაზიფიცირებული ფართის ჩართვაზე ®
2.გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების მოთხოვნის შესახებ განაცხადი ®
3.წერტილის დამატება (ფიზიკური პირი) ®
4.წერტილის დამატება (იურიდიული პირი) ®

5.ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ
 (ერთი ახალი მომხმარებლის მიერთების შემთხვევაში)
®
6.ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ 
  (ერთდროულად ორი ან ორზე მეტი ახალი მომხმარებლის მიერთების შემთხვევაში)
®
7.საცალო მომხმარებლის მიერ ბუნებრივი გაზის მოხმარების მოცულობის გაზრდის შესახებ ®
8.ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ 
  (ერთი ახალი მომხმარებლის მიერთება, გამოყოფილი ქონების შემთხვევაში)
®

დავალიანების გადახდა
1.დავალიანების გადანაწილების მოთხოვნის შესახებ განაცხადი ®

ინფორმაციის მოთხოვნა
1.აბონენტის/მომხმარებლის მიერ პირადი ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ განაცხადი ®

ტექნიკური სამუშაოები
1.გაზმომარაგების შეწყვეტა/აღდგენის შესახებ განაცხადი ®
2.დეტექტორის დამონტაჟება ®
3.მრიცხველის შემოწმების შესახებ განაცხადი ®
4.მრიცხველის მილის ცენტრალური გაზსადენის და დგარის გადაადგილების შესახებ ®
5.პროექტის კორექტირება ხარჯთაღრიცხვის შესახებ ®
6.აღრიცხვის კვანძის მოწესრიგების შესახებ განაცხადი ®

ფინანსუხრი კორექტირება
1.ბარათზე არსებული თანხის გათვალისწინება სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულებაში ®
2.თანხის კორექცია ®
3.დარიცხული გაზის მოცულობის/თანხის კორექტირების მოთხოვნის შესახებ განაცხადი ®
4.თანხის დაბრუნება/გადატანა სააბონენტო ბარათზე განაცხადი ®
5.თანხის ჩამოწერის შესახებ დეპოზიტი და ა.შ. ®
6.მეტობით გადახდილი ბ.აირის მრიცხველის ღირებულების უკან დაბრუნება ®
7.სამონტაჟო სამუშაოებზე გადახდილი თანხის გადატანა აბონენტის ბარათზე ®
8.შეუსრულებელი სამონტაჟო სამუშაოების საფასურის უკან დაბრუნება ®

მიმდინარე აღდგენითი სამუშაოები