გადაფორმების (გვარის შეცვლის) განაცხადი

ბარათზე არსებული თანხის გათვალისწინება სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულებაში

განაცხადი ახლადგაზიფიცირებული ფართის ჩართვაზე

გაზმომარაგების შეწყვეტა აღდგენა

დეტექტორის დამონტაჟება

აბონენტად რეგისტრაციის განაცხადის ფორმა

აბონენტის-მომხმარებლის მიერ პირადი ინფორმაციის მოთხოვნა

აღრიცხვის კვანძის მოწესრიგება

გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების მოთხოვნა(პირველადი ჩართვა)

თანხის კორექცია

განაცხადის სხვადასხვა ფორმები

გაჟონვით გამოწვეული

დავალიანების გადანაწილება

ზედმეტად გადახდილი მომსახურების ღირებულების უკან დაბრუნება

თანხის ჩამოწერის შესახებ დეპოზიტი და ა.შ.

მეტობით გადახდილი ბ.აირის მრიცხველის ღირებულების უკან დაბრუნება

მრიცხველის მილის ცენტრალური გაზსადენის და დგარის გადაადგილების შესახებ

პროექტის კორექტირება ხარჯთაღრიცხვის შესახებ

სამონტაჟო სამუშაოებზე გადახდილი თანხის გადატანა აბონენტის ბარათზე

შეუსრულებელი სამონტაჟო სამუშაოების საფასურის უკან დაბრუნება

შეცდომით სხვა აბონენტის ნომერზე ჩარიცხული თანხის გადმოტანა საკუთარ ანგარიშზე

ხელშეკრულების მოთხოვნა

გაზის ნასყიდობის ხელშეკრულება

წერტილის დამატება (ფიზიკური პირი)

წერტილის დამატება (იურიდიული პირი)

ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ
(ერთი ახალი მომხმარებლის მიერთების შემთხვევაში)

ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ
(ერთდროულად ორი ან ორზე მეტი ახალი მომხმარებლის მიერთების შემთხვევაში)

სიმძლავრის გაზრდა

მრიცხველის შემოწმება

ძველი აბონენტის რეგისტრაციის აღდგენა

აბონენტის გაყოფა